Index of /gnu/tar/


../
tar-1.11-1.11.1.diff.gz              16-Sep-1992 07:00   33K
tar-1.11.1-1.11.2.diff.gz             25-Mar-1993 08:00  157K
tar-1.11.8.shar.gz                 20-Jun-1995 07:00  890K
tar-1.11.8.tar.gz                 01-Oct-1996 07:00  670K
tar-1.12.msdos.exe                 05-Sep-1999 22:58  164K
tar-1.12.shar.gz                  26-Apr-1997 07:00   1M
tar-1.12.tar.gz                  26-Apr-1997 07:00  847K
tar-1.13.shar                   05-Sep-1999 23:02   5M
tar-1.13.shar.gz                  08-Jul-1999 06:49   1M
tar-1.13.tar                    05-Sep-1999 23:01   4M
tar-1.13.tar.gz                  08-Jul-1999 06:50   1M
tar-1.14.shar.gz                  11-May-2004 08:56   2M
tar-1.14.shar.gz.sig                11-May-2004 08:56   65
tar-1.14.tar.bz2                  11-May-2004 08:57   1M
tar-1.14.tar.bz2.sig                11-May-2004 08:57   65
tar-1.14.tar.gz                  11-May-2004 08:59   1M
tar-1.14.tar.gz.sig                11-May-2004 08:59   65
tar-1.15-1.15.1.patch.gz              21-Dec-2004 15:39   69K
tar-1.15-1.15.1.patch.gz.sig            21-Dec-2004 15:39   65
tar-1.15.1.shar.gz                 21-Dec-2004 15:40   3M
tar-1.15.1.shar.gz.sig               21-Dec-2004 15:40   65
tar-1.15.1.tar.bz2                 21-Dec-2004 15:40   2M
tar-1.15.1.tar.bz2.sig               21-Dec-2004 15:41   65
tar-1.15.1.tar.gz                 21-Dec-2004 15:42   2M
tar-1.15.1.tar.gz.sig               21-Dec-2004 15:42   65
tar-1.15.shar.gz                  20-Dec-2004 14:12   3M
tar-1.15.shar.gz.sig                20-Dec-2004 14:14   65
tar-1.15.tar.bz2                  20-Dec-2004 14:15   1M
tar-1.15.tar.bz2.sig                20-Dec-2004 14:15   65
tar-1.15.tar.gz                  20-Dec-2004 14:16   2M
tar-1.15.tar.gz.sig                20-Dec-2004 14:16   65
tar-1.16.1.cpio.gz                 09-Dec-2006 14:01   2M
tar-1.16.1.cpio.gz.sig               09-Dec-2006 14:01   189
tar-1.16.1.shar.gz                 09-Dec-2006 14:01   4M
tar-1.16.1.shar.gz.sig               09-Dec-2006 14:01   189
tar-1.16.1.tar.bz2                 09-Dec-2006 14:01   2M
tar-1.16.1.tar.bz2.sig               09-Dec-2006 14:01   189
tar-1.16.1.tar.gz                 09-Dec-2006 14:02   3M
tar-1.16.1.tar.gz.sig               09-Dec-2006 14:02   189
tar-1.16.cpio.gz                  21-Oct-2006 16:18   2M
tar-1.16.cpio.gz.sig                21-Oct-2006 16:18   189
tar-1.16.shar.gz                  21-Oct-2006 16:19   4M
tar-1.16.shar.gz.sig                21-Oct-2006 16:19   189
tar-1.16.tar.bz2                  21-Oct-2006 16:19   2M
tar-1.16.tar.bz2.sig                21-Oct-2006 16:19   189
tar-1.16.tar.gz                  21-Oct-2006 16:20   2M
tar-1.16.tar.gz.sig                21-Oct-2006 16:20   189
tar-1.17.cpio.gz                  08-Jun-2007 09:51   3M
tar-1.17.cpio.gz.sig                08-Jun-2007 09:51   189
tar-1.17.shar.gz                  08-Jun-2007 09:47   4M
tar-1.17.shar.gz.sig                08-Jun-2007 09:47   189
tar-1.17.tar.bz2                  08-Jun-2007 09:47   2M
tar-1.17.tar.bz2.sig                08-Jun-2007 09:47   189
tar-1.17.tar.gz                  08-Jun-2007 09:46   3M
tar-1.17.tar.gz.sig                08-Jun-2007 09:46   189
tar-1.18.cpio.gz                  29-Jun-2007 16:51   3M
tar-1.18.cpio.gz.sig                29-Jun-2007 16:51   189
tar-1.18.shar.gz                  29-Jun-2007 16:52   4M
tar-1.18.shar.gz.sig                29-Jun-2007 16:52   189
tar-1.18.tar.bz2                  29-Jun-2007 16:52   2M
tar-1.18.tar.bz2.sig                29-Jun-2007 16:52   189
tar-1.18.tar.gz                  29-Jun-2007 16:52   3M
tar-1.18.tar.gz.sig                29-Jun-2007 16:52   189
tar-1.19.cpio.gz                  10-Oct-2007 11:33   3M
tar-1.19.cpio.gz.sig                10-Oct-2007 11:33   189
tar-1.19.shar.gz                  10-Oct-2007 11:32   4M
tar-1.19.shar.gz.sig                10-Oct-2007 11:32   189
tar-1.19.tar.bz2                  10-Oct-2007 11:31   2M
tar-1.19.tar.bz2.sig                10-Oct-2007 11:31   189
tar-1.19.tar.gz                  10-Oct-2007 11:31   3M
tar-1.19.tar.gz.sig                10-Oct-2007 11:31   189
tar-1.20.cpio.gz                  14-Apr-2008 13:59   3M
tar-1.20.cpio.gz.sig                14-Apr-2008 13:59   189
tar-1.20.shar.gz                  14-Apr-2008 12:39   4M
tar-1.20.shar.gz.sig                14-Apr-2008 12:39   189
tar-1.20.tar.bz2                  14-Apr-2008 12:38   2M
tar-1.20.tar.bz2.sig                14-Apr-2008 12:38   189
tar-1.20.tar.gz                  14-Apr-2008 12:38   3M
tar-1.20.tar.gz.sig                14-Apr-2008 12:38   189
tar-1.21.cpio.gz                  26-Dec-2008 23:06   3M
tar-1.21.cpio.gz.sig                26-Dec-2008 23:06   189
tar-1.21.shar.gz                  26-Dec-2008 23:05   4M
tar-1.21.shar.gz.sig                26-Dec-2008 23:06   189
tar-1.21.tar.bz2                  26-Dec-2008 23:05   2M
tar-1.21.tar.bz2.sig                26-Dec-2008 23:05   189
tar-1.21.tar.gz                  26-Dec-2008 23:05   3M
tar-1.21.tar.gz.sig                26-Dec-2008 23:05   189
tar-1.22.cpio.gz                  05-Mar-2009 07:46   3M
tar-1.22.cpio.gz.sig                05-Mar-2009 07:46   189
tar-1.22.shar.gz                  05-Mar-2009 07:46   4M
tar-1.22.shar.gz.sig                05-Mar-2009 07:46   189
tar-1.22.tar.bz2                  05-Mar-2009 07:46   2M
tar-1.22.tar.bz2.sig                05-Mar-2009 07:46   189
tar-1.22.tar.gz                  05-Mar-2009 07:45   3M
tar-1.22.tar.gz.sig                05-Mar-2009 07:45   189
tar-1.23.cpio.gz                  10-Mar-2010 12:14   3M
tar-1.23.cpio.gz.sig                10-Mar-2010 12:14   189
tar-1.23.shar.gz                  10-Mar-2010 12:14   5M
tar-1.23.shar.gz.sig                10-Mar-2010 12:14   189
tar-1.23.tar.bz2                  10-Mar-2010 12:14   2M
tar-1.23.tar.bz2.sig                10-Mar-2010 12:14   189
tar-1.23.tar.gz                  10-Mar-2010 12:14   3M
tar-1.23.tar.gz.sig                10-Mar-2010 12:14   189
tar-1.24.cpio.gz                  24-Oct-2010 22:34   3M
tar-1.24.cpio.gz.sig                24-Oct-2010 22:34   189
tar-1.24.shar.gz                  24-Oct-2010 22:34   5M
tar-1.24.shar.gz.sig                24-Oct-2010 22:34   189
tar-1.24.tar.bz2                  24-Oct-2010 22:33   2M
tar-1.24.tar.bz2.sig                24-Oct-2010 22:33   189
tar-1.24.tar.gz                  24-Oct-2010 22:33   3M
tar-1.24.tar.gz.sig                24-Oct-2010 22:33   189
tar-1.24.tar.xz                  24-Oct-2010 22:33   2M
tar-1.24.tar.xz.sig                24-Oct-2010 22:33   189
tar-1.25.cpio.gz                  07-Nov-2010 16:35   3M
tar-1.25.cpio.gz.sig                07-Nov-2010 16:35   189
tar-1.25.shar.gz                  07-Nov-2010 16:34   5M
tar-1.25.shar.gz.sig                07-Nov-2010 16:34   189
tar-1.25.tar.bz2                  07-Nov-2010 16:34   2M
tar-1.25.tar.bz2.sig                07-Nov-2010 16:34   189
tar-1.25.tar.gz                  07-Nov-2010 16:33   3M
tar-1.25.tar.gz.sig                07-Nov-2010 16:33   189
tar-1.25.tar.xz                  07-Nov-2010 16:34   2M
tar-1.25.tar.xz.sig                07-Nov-2010 16:34   189
tar-1.26.cpio.gz                  12-Mar-2011 10:51   3M
tar-1.26.cpio.gz.sig                12-Mar-2011 10:51   189
tar-1.26.shar.gz                  12-Mar-2011 10:50   5M
tar-1.26.shar.gz.sig                12-Mar-2011 10:50   189
tar-1.26.tar.bz2                  12-Mar-2011 10:50   2M
tar-1.26.tar.bz2.sig                12-Mar-2011 10:50   189
tar-1.26.tar.gz                  12-Mar-2011 10:49   3M
tar-1.26.tar.gz.sig                12-Mar-2011 10:49   189
tar-1.26.tar.xz                  12-Mar-2011 10:50   2M
tar-1.26.tar.xz.sig                12-Mar-2011 10:50   189
tar-1.27.1.cpio.gz                 17-Nov-2013 17:11   4M
tar-1.27.1.cpio.gz.sig               17-Nov-2013 17:11   190
tar-1.27.1.shar.gz                 17-Nov-2013 16:59   5M
tar-1.27.1.shar.gz.sig               17-Nov-2013 16:59   190
tar-1.27.1.tar.bz2                 17-Nov-2013 16:56   2M
tar-1.27.1.tar.bz2.sig               17-Nov-2013 16:56   190
tar-1.27.1.tar.gz                 17-Nov-2013 16:55   4M
tar-1.27.1.tar.gz.sig               17-Nov-2013 16:55   190
tar-1.27.1.tar.xz                 17-Nov-2013 16:56   2M
tar-1.27.1.tar.xz.sig               17-Nov-2013 16:56   190
tar-1.27.cpio.gz                  05-Oct-2013 22:12   3M
tar-1.27.cpio.gz.sig                05-Oct-2013 22:12   190
tar-1.27.shar.gz                  05-Oct-2013 22:12   5M
tar-1.27.shar.gz.sig                05-Oct-2013 22:12   190
tar-1.27.tar.bz2                  05-Oct-2013 22:12   2M
tar-1.27.tar.bz2.sig                05-Oct-2013 22:12   190
tar-1.27.tar.gz                  05-Oct-2013 22:12   3M
tar-1.27.tar.gz.sig                05-Oct-2013 22:12   190
tar-1.27.tar.xz                  05-Oct-2013 22:12   2M
tar-1.27.tar.xz.sig                05-Oct-2013 22:12   190
tar-1.28.cpio.gz                  27-Jul-2014 21:00   4M
tar-1.28.cpio.gz.sig                27-Jul-2014 21:00   198
tar-1.28.tar.bz2                  27-Jul-2014 21:00   3M
tar-1.28.tar.bz2.sig                27-Jul-2014 21:00   198
tar-1.28.tar.gz                  27-Jul-2014 20:59   4M
tar-1.28.tar.gz.sig                27-Jul-2014 20:59   198
tar-1.28.tar.xz                  27-Jul-2014 21:00   2M
tar-1.28.tar.xz.sig                27-Jul-2014 21:00   198
tar-1.29.cpio.gz                  16-May-2016 18:45   4M
tar-1.29.cpio.gz.sig                16-May-2016 18:45   198
tar-1.29.tar.bz2                  16-May-2016 18:46   3M
tar-1.29.tar.bz2.sig                16-May-2016 18:46   198
tar-1.29.tar.gz                  16-May-2016 18:46   4M
tar-1.29.tar.gz.sig                16-May-2016 18:46   198
tar-1.29.tar.xz                  16-May-2016 18:45   2M
tar-1.29.tar.xz.sig                16-May-2016 18:45   198
tar-1.30.cpio.gz                  17-Dec-2017 12:04   4M
tar-1.30.cpio.gz.sig                17-Dec-2017 12:04   198
tar-1.30.tar.bz2                  17-Dec-2017 11:43   3M
tar-1.30.tar.bz2.sig                17-Dec-2017 11:43   198
tar-1.30.tar.gz                  17-Dec-2017 11:43   4M
tar-1.30.tar.gz.sig                17-Dec-2017 11:43   198
tar-1.30.tar.xz                  17-Dec-2017 11:43   2M
tar-1.30.tar.xz.sig                17-Dec-2017 11:43   198
tar-1.31.cpio.gz                  02-Jan-2019 18:55   4M
tar-1.31.cpio.gz.sig                02-Jan-2019 18:55   220
tar-1.31.tar.bz2                  02-Jan-2019 18:55   3M
tar-1.31.tar.bz2.sig                02-Jan-2019 18:55   220
tar-1.31.tar.gz                  02-Jan-2019 18:55   4M
tar-1.31.tar.gz.sig                02-Jan-2019 18:55   220
tar-1.31.tar.xz                  02-Jan-2019 18:55   2M
tar-1.31.tar.xz.sig                02-Jan-2019 18:55   220
tar-1.32.cpio.gz                  12-Jan-2021 07:31   4M
tar-1.32.cpio.gz.sig                12-Jan-2021 07:31   181
tar-1.32.tar.bz2                  23-Feb-2019 13:17   3M
tar-1.32.tar.bz2.sig                23-Feb-2019 13:18   220
tar-1.32.tar.gz                  23-Feb-2019 13:17   4M
tar-1.32.tar.gz.sig                23-Feb-2019 13:17   220
tar-1.32.tar.xz                  23-Feb-2019 13:18   2M
tar-1.32.tar.xz.sig                23-Feb-2019 13:18   220
tar-1.33.cpio.gz                  12-Jan-2021 06:08   4M
tar-1.33.cpio.gz.sig                12-Jan-2021 06:08   181
tar-1.33.tar.bz2                  07-Jan-2021 14:47   3M
tar-1.33.tar.bz2.sig                07-Jan-2021 14:47   181
tar-1.33.tar.gz                  07-Jan-2021 14:47   4M
tar-1.33.tar.gz.sig                07-Jan-2021 14:47   181
tar-1.33.tar.xz                  07-Jan-2021 14:48   2M
tar-1.33.tar.xz.sig                07-Jan-2021 14:48   181
tar-1.34.cpio.gz                  13-Feb-2021 11:32   4M
tar-1.34.cpio.gz.sig                13-Feb-2021 11:32   181
tar-1.34.tar.bz2                  13-Feb-2021 11:32   3M
tar-1.34.tar.bz2.sig                13-Feb-2021 11:32   181
tar-1.34.tar.gz                  13-Feb-2021 11:32   4M
tar-1.34.tar.gz.sig                13-Feb-2021 11:32   181
tar-1.34.tar.xz                  13-Feb-2021 11:33   2M
tar-1.34.tar.xz.sig                13-Feb-2021 11:33   181
tar-latest.cpio.gz                 13-Feb-2021 11:32   4M
tar-latest.cpio.gz.sig               13-Feb-2021 11:32   181
tar-latest.tar.bz2                 13-Feb-2021 11:32   3M
tar-latest.tar.bz2.sig               13-Feb-2021 11:32   181
tar-latest.tar.gz                 13-Feb-2021 11:32   4M
tar-latest.tar.gz.sig               13-Feb-2021 11:32   181
tar-latest.tar.xz                 13-Feb-2021 11:33   2M
tar-latest.tar.xz.sig               13-Feb-2021 11:33   181

Rabisu Mirror Service We provide mirrors to support Open source communities. Our mirror server is located in Istanbul/Turkey region.

Please do not hesitate to contact mirror@rabisu.com for new open source mirror submissions.